Visa undermenyn

Policy

Nybro Golfklubb är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och socialt umgänge. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och i sin kamratskap. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktig för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en policyplan där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna. Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö, och föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Policy mot TOBAK och SNUS gällande ungdomar under 18 år.

Föreningen skall:
Uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.
Göra ledare och aktiva medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö.
Uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.
Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak och snus.

Policy mot ALKOHOL
Inga alkoholdrycker* skall förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar.
Föreningen skall:

Göra ledare och aktiva medvetna om alkoholens negativa inverkan på individ och miljö.
Medvetandegöra våra ledare på vikten av sitt ansvar att vara en god förebild för våra ungdomar.
Uppmuntra ungdomar att värna om alkoholfria miljöer samt ej använda alkohol.
*Alkoholdrycker=Spritdrycker, vin och öl (dryck starkare än lättöl)

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva bryter mot våra regler eller uppvisar andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.

Policy mot NARKOTIKA och DOPNINGSPREPARAT
Allt bruk av narkotika är förbjuden enligt svensk lagstiftning. All form av dopning är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hantering av dopningspreparat även förbjuden enligt lag.
Därför råder nolltolerans för narkotika och dopningspreparat inom Nybro Golfklubb.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt/varit i närheten av narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande vis:

Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala myndigheter.
Upptäcker vi att någon/några av våra ledare eller aktiva vuxna använt/varit i närheten av narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande vis:

Enskilt samtal och kontakt med polis.

Policy mot MOBBNING
Vi tillåter ingen som helst form av mobbning eller trakasserier under tiden man besöker Nybro Golfklubb, under arrangemang som anordnas av Nybro Golfklubb eller arrangemang där Nybro Golfklubb deltar.
Skulle mobbning eller trakasserier upptäckas gör vi på följande sätt:

Enskilt samtal med berörda
Omedelbar kontakt med förälder
Utifrån dessa samtal bestämmer vi om eventuella ytterligare åtgärder.

INTEGRATIONSPOLICY
Nybro Golfklubb kan som idrottsförening bidra till att integrera nyanlända till det svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.
Nybro Golfklubb välkomnar människor från alla nationaliteter.

Policy för ETIK och RENT SPEL
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. För en del är ändå idrottens regler inte självklara. Här kan aktiva, föräldrar och ledare hjälpa till. Kamratskap och rent spel handlar mycket om attityder och värderingar. Alla har här ett ansvar för att diskutera och fundera över sin egen ståndpunkt.

AVSLUTNING
Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för alla medlemmar. Det yttersta ansvaret ligger på Styrelsen dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid behov.
Denna policyplan skall delas ut till samtliga ungdomsledare och alla kommittéordföranden. Den skall också finnas tillgänglig för alla medlemmar på anslagstavlor och hemsidan.
Om behov föreligger skall föreningen medverka till att nödvändig utbildning ges för att alla skall kunna arbeta förebyggande.

Klubbmästare

Här presenterar vi alla klubbmästare.

Historia

Viktiga händelser genom åren.

Stadgar

Nybro golfklubbs stadgar.

Policy

Policyplan för Nybro Golfklubb.

Styrelse

Nybro Golfklubbs styrelse.

Kommittéer

Våra olika kommiteér.