Visa undermenyn

3 Lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavlor och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

3.1 Vattenhinder Regel 26
a. Sidovattenhinder med droppzon
Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är isidovattenhindret på hål 15 måste spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmarehålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.
Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.

b. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.

3.2 Mark under arbete (MUA) Regel 25
a. Jordfasta stenar och berg i dagen varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete.
b. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.
c. Skador i bunker gjorda av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, ärmark under arbete.

3.3 Hindrande föremål Regel 24
a. Grön-vita stolpar (nybörjartee) är oflyttbara hindrande föremål.
b. Gul-svarta 150-metersmarkeringar är oflyttbara hindrande föremål.
c. Elstängsel är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad får tas, utan plikt, enligt Regel 24-2.

3.4 Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

3.5 Boll träffar ledningstråd, stolpe eller stag
Om en boll träffar en ledningstråd, stolpe eller stag ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades i enlighet med Regel 20-5.

3.6 Lättnad utan att mäta över, genom eller under
När spelaren tar lättnad enligt Regel 24-2 för skyddsnätet på hål nr 15, som är ett oflyttbart hindrande föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under skyddsnätet.

3.7 Avståndsmätare tillåten
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.
Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

Spela » Regler (7)

Klubbens regler och föreskrifter.

2 Generella lokala regler

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutn [...]

3 Lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på k [...]

4 Generella tävlingsregler

4.1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i mat [...]

5 Tävlingsregler

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på [...]

6 Villkor för tävling

Tillfälliga villkor för en enskild tävling fi [...]

7 Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslag [...]